REGULAMIN

Regulamin Sklepu Internetowego PROGRAMOWO.pl


Sklep Internetowy www.programowo.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.


I. Informacja o sklepie PROGRAMOWO.pl
1. Sklep internetowy działający pod adresem https://programowo.pl jest prowadzony przez Waldemara Czyżykowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą: ELCOM SOLUTION Waldemar Czyżykowski, z siedzibą w Warszawie, ul. Popularna 1 lok. 26, 02-479 Warszawa, NIP: 601-003-55-69, REGON: 146670552. Zwany dalej „Programowo” lub „Sprzedawca” lub „Sklep internetowy”.

II. Definicje

2. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
3. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego
4. Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: https://programowo.pl.
5. Umowa Sprzedaży –  umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Sklepu Internetowego i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

III. Ochrona danych osobowych
7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Waldemar Czyżykowski. Dane osobowe przetwarzane są w celach i w zakresie realizacji umowy oraz jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawy lub usunięcia.

IV. Ceny
8. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają w sobie 23% podatku VAT(ceny brutto).

V. Paragony i faktury VAT
9. Na wszystkie zamówione w Sklepie Internetowym produkty wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta – jako nabywcy towaru – nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury.
10. Zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej wysłanej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji lub w formularzu zamówienia. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.

VI. Zamówienia
11. Sklep internetowy umożliwia Klientom uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym oraz składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego i zawierania umów kupna towarów na odległość.
12. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
13. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę Programowo.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
14. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
15. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „Potwierdzenie realizacji”, natomiast w przypadku gdy wybrany został sposób zapłaty poprzez opcję Przedpłata przelew lub Płatność PayU za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto.
16. Sklep internetowy nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Zamówienia w liczbie większej niż dwie sztuki mogą zostać anulowane lub zrealizowane na warunkach, jakie zaproponuje Sprzedający.

VII. Czas realizacji zamówienia
17. Licencje elektroniczne (ESD-Electronic Software Distribution) dostarczane są na e-mail podany w trakcie składania zamówienia. Ich czas dostawy wynosi od 0 do 3 dni roboczych, jednak Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość wydłużenia tego terminu, przy czym jeżeli miało by to nastąpić poinformuje o tym fakcie klienta za pomocą poczty elektronicznej. Standardowy czas realizacji pozostałych zamówień jest ustalony na 5 dni roboczych.
18. Dzień roboczy rozumiany jest jako poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek z wyłączeniem dni wolnych ustawowo.
19. W razie braku możliwości realizacji zamówienia w zakreślonym terminie Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta proponując nowy termin realizacji. Do Klienta należy wybór między akceptacją nowego terminu lub odstąpieniem od umowy.

VIII. Sposoby płatności
20. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w formie przedpłaty – przed wydaniem towaru klientowi:
Przedpłata (przelew bankowy) na poniższy rachunek bankowy:

a) ELCOM SOLUTION Waldemar Czyżykowski
Popularna 1 lok. 26
02-473 Warszawa
BGŻ BNP Paribas (dawniej Raiffeisen Polbank)
57 1750 0012 0000 0000 2175 1715
b) Kartą kredytową.
c) PayU – usługi e-transferu i innych płatności elektronicznych i telefonem komórkowym w tym także płatności gotówkowych.
Lub w momencie odbioru towaru gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

IX. Dostawa
21. Towar zamówiony w sklepie internetowym dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej, którą każdorazowo wybiera Sprzedawca (na decyzję o wyborze firmy kurierskiej ma wpływ czas realizacji oraz cena usługi kurierskiej).
22. Na czas otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia oraz  czas dostawy – zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
23. Standardowy czas dostawy kurierem to dwa dni robocze.
24. Po otrzymaniu przesyłki klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania oraz jego  zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń lub ubytków klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W razie jakichkolwiek podejrzeń, że paczka została otwarta, uszkodzona lub zniszczona, wymagane jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera.

X. Zwrot towaru przez konsumenta
25. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy.
26. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
27. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą:
a) otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych
b) świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą
28. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
29. Większość produktów posiada elementy ochronne takie jak folie w miejscach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmowania ich przez okres 14 dni od doręczenia sprzętu.
30. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.
31. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia zwrotu towaru, umowę kupna/sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.
32. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) rzeczy do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
33. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
34. Uprawnienia i obowiązki określone w pkt 24-32 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
35. Zwracany towar wraz z wypełnionym formularzem zwrotu należy odesłać na adres z dowodu zakupu. Przesłanie wraz ze zwracanym towarem dowodu zakupu przyśpieszy czas przyjęcia zwrotu.

XI. Procedura reklamacji towarów
36. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sklep Internetowy. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
37. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym wskazane jest poinformowanie serwisu oraz opisanie problemu, kontaktując się pod adres sklep@programowo.pl. Nadany zostanie nr reklamacji.
38. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu (w szczególności dotyczy to monitorów, zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, telefonów itd. ).
a) Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
b) Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być  przyczyną powstania wady towaru lub niezgodności z umową.
c) Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują.
d) Należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta może być serwisowany w autoryzowanych punktach wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.
39. Do reklamowanego towaru należy dołączy kserokopię dokumentu sprzedaży lub oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem. W przypadku ich braku serwis rozpatruje reklamację, o ile zostanie potwierdzony zakup towaru.
40. Informujemy, że naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym rekomendowane jest sporządzenie kopii zapasowej wszystkich danych zawartych na dyskach.
41. W celu ustalenia sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji prosimy o zgłoszenie pod adres mailowy sklep@programowo.pl. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt Sklepu Internetowego, o ile zgłoszenie reklamacyjne okaże się zasadne.
42. Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres: PROGRAMOWO.pl, ul. Popularna 1 lok. 26, 02-473 Warszawa.

XII. Postanowienia końcowe
43. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
44. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
45. Sprzedawca ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej, w charakterze podwykonawcy
46. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu
47. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej programowo.pl.
48. Regulamin Sklepu Internetowego nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).